نرم افزار تجهیزات پزشکی آوند

نرم افزار آوند

هدف استفاده از یک نرم افزار؟

نرم افزار برنامه، مجموعه‌ای از دستورالعملهای دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصی را دنبال میکنند.

امروزه واژه نرم‌افزار را در معناهایی به جز معنی برنامه رایانه‌ای نیز به‌ کار می‌برند. مثلاً در دانش مدیریت برای اشاره به روش‌ها و دانش فنی (در برابر وسایل و تجهیزات و نیروی انسانی).

با توجه به ماموریت بخش  تجهیزات پزشکی در یک مرکز درمانی برای اینکه کارها راحتر انجام شود نیاز به یک نرم افزار الزامی میباشد.

با توجه به تعداد بسیار زیاد تجهیزات در مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی و اهمیت در دسترس بودن آنها به طور دائمی و به علت گسترش و تنوع استفاده از تجهیزات تخصصی در مراکز مختلف، همچنین تنوع شرکت های سازنده و نمایندگی های آنها و ضرورت تصمیم گیری به هنگام و صحیح، جهت خرید و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات، روشهای سنتی مدیریت تجهیزات کارآیی خود را از دست داده اند. از طرف دیگر با توسعه روزافزون فنآوری اطلاعات و مزایای آن در آینده نزدیک هماهنگی با سیستم های یکپارچه اطلاعاتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. نرم افزار آوند به عنوان یک سیستم نرم افزاری در جهت مدیریت اطلاعات تجهیزات و کنترل فرآیندهای مهم نگهداری پیشگیرانه (PM) و کالیبراسیون طراحی و پیاده سازی شده است.

شاخصه های نگرش سیستمی (نظام مند) به تعمیرات:

  • ثبت کلیه فعالیت ها , ارائه گزارشات و پیشنهادات
  • اولویت دادن به فعالیت های پیشگیرانه PM
  • ایجاد یک فراگرد اطلاعات فنی وسیستمی فیمابین بخش های مختلف سازمان و همچنین فیمابین سازمان عملیاتی و بخش های ستادی و اداری.
  • ایجاد بستر مناسب برای مشارکت کلیه نیروهای عملیاتی, اداری و پشتیبانی در انجام فعالیت های